Po rozpadzie ZSRR i powstaniu niepodległego Kazachstanu Polacy otrzymali prawo swobodnego tworzenia organizacji mniejszości narodowych i zrzeszania się w nich. Z tego prawa skorzystała również Polonia zamieszkała w Ałmaty i okolicach tworząc w 2014 r. największą w południowym Kazachstanie organizację Polonijną, Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty. Po 80 latach od tragicznych wydarzeń, w wyniku których Polacy znaleźli się w Kazachstanie, Centrum Kultury Polskiej „Więź” w Ałmaty podjęło decyzję ustanawiającą Medal za Zasługi dla Polaków w Kazachstanie.

§1

Nadanie Medalu następuje w drodze decyzji. Wzór decyzji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

§2

Nadanie Medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z Medalem.

§3

Medal można otrzymać jednokrotnie.

§4

Medal za Zasługi dla Polaków w Kazachstanie ma kształt krążka o średnicy 25 mm. Rewers przedstawia biegnące w dal tory kolejowe. W górnej części napis w półkolu „CENTRUM KULTURY POLSKIEJ WIĘŹ W AŁMATY”. Awers przedstawia Deportowane do Kazachstanu polskie rodziny. W górnej części w półkolu napis: ZA ZASŁUGI DLA POLAKÓW W KAZACHSTANIE. Odznaczenie jest koloru złotego. Odznaka jest zamocowana na biało-czerwonej wstędze, posiada zapięcie agrafkowe.

Wzór orderu stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§5

Legitymacje odznaczenia zawierają formułę podstawy nadania Medalu, imię i nazwisko osoby wyróżnionej, miejsce i datę nadania Medalu, pieczęć CKP „Więź” w Ałmaty, numer Medalu i podpis Prezesa CKP „Więź” w Ałmaty. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

§6

Medal jest nadawany osobom zasłużonym dla Polaków w Kazachstanie, a w szczególności:

  a) działającym na rzecz zachowania tożsamości narodowej Polaków w Kazachstanie;

  b) działającym na rzecz budowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w Kazachstanie;

  c) prowadzącym działalność na rzecz upamiętniania i przekazywania prawdy historycznej o martyrologii Narodu Polskiego, w szczególności o masowych deportacjach Polaków do Kazachstanu w latach 30-tych i 40-tych XX wieku;

§7

Medal jest nadawany osobom zasłużonym dla Polaków w Kazachstanie bez względu na ich narodowość oraz obywatelstwo.

§8

Decyzję w sprawie nadania Medalu podejmuje Prezes CKP „Więź” w Ałmaty na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wniosku przez Kapitułę Medalu. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Wnioski negatywnie zaopiniowane przez Kapitułę Medalu nie są przekazywane do Prezesa CKP „Więź”.

§9

Kapituła Medalu sporządza protokoły ze swoich posiedzeń ze szczególnym uwzględnieniem głosowań w sprawie opiniowania wniosków o nadanie Medalu. 

§10

Decyzja Prezesa CKP „Więź” w Ałmaty o nadaniu Medalu nie może upoważnić innej osoby do podjęcia decyzji o nadaniu Medalu.

§11

Kapituła Medalu w składzie pięciu osób jest powoływana przez Zarząd CKP „Więź” w Ałmaty. W skład Kapituły Medalu nie może wchodzić Prezes CKP „Więź” w Ałmaty. Kapituła Medalu wybiera spośród siebie Przewodniczącego Kapituły, który kieruje pracami Kapituły oraz zwołuje jej posiedzenia. Członkiem kapituły może zostać każda osoba powołana na to stanowisko przez Zarząd CKP „Więź” w Ałmaty. Członkostwo w CKP „Więź” nie jest warunkiem koniecznym do zasiadania w Kapitule Medalu.

§12

Wnioski do Kapituły o nadanie Medalu mogą zostać zgłoszone przez:

- każdego z członków CKP „Więź” w Ałmaty

- członka Kapituły

- Prezesa CKP „Więź”

- organizacje społeczne działające na rzecz polskiej diaspory

§13

Kapituła może:

  a) żądać od wnioskodawców uzupełnienia uzasadnienia wniosku oraz przedstawienia dokumentów, zaświadczeń, materiałów itp. potwierdzających okoliczności wskazane w uzasadnieniu do wniosku;

  b) zasięgać opinii.

§14

Osoba wyróżniona otrzymuje Medal i legitymację bezpłatnie.

§15

Wręczenia Medalu i legitymacji dokonuje Prezes CKP „Więź” w Ałmaty lub z jego pisemnego upoważnienia inna osoba.

§16

Wręczenie Medalu powinno być dokonywane podczas uroczystości upamiętniających deportacje Polaków do Kazachstanu lub podczas uroczystych obchodów polskich świąt państwowych lub religijnych. Warunek ten może zostać pominięty, jeśli zachodzą okoliczności uzasadniające wręczenie Medalu w innym terminie.

§17

Medal może być cofnięty w przypadku działania na szkodę Polskiej mniejszości narodowej lub na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub na szkodę dobrego imienia Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzję o cofnięciu Medalu podejmuje Kapituła Medalu. Decyzję o cofnięciu Medalu Kapituła może podjąć na uzasadniony wniosek osób wymienionych w § 10 lub z urzędu. Decyzja o cofnięciu Medalu musi zawierać uzasadnienie. Decyzja Kapituły Medalu o cofnięciu Medalu jest ostateczna.

§18

Na uzasadniony wniosek wyróżnionego Kapituła może wydać duplikat utraconego Medalu lub legitymacji.

§19

Regulamin wchodzi w życie z datą przyjęcia go przez Zarząd CKP „Więź” w Ałmaty.

 

Inicjator Medalu: Oleg Czerwiński Prezes CKP Więź

Autor wzoru Medalu: Marek Igor Skrzyński

 

TURYSTYCZNY SEZON WIOSENNO-LETNI OTWARTY

18 kwietnia Klub Turystyki Górskiej „Szczyt”, po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej niekorzystnymi warunkami pogodowymi, reaktywował swoją działalność. W trzecią niedzielę kwietnia klubowicze po raz pierwszy w sezonie wiosenno-letnim ruszyli wreszcie na szlak, mając za swego przewodnika, obok nieocenionego p. Konstantego Guzowskiego, pomysłodawcę klubowych marszrut, również słowa Marka Grechuty „chodźmy tam, gdzie nas oczy poniosą”. I rzeczywiście, jak w piosence znanego poety i pieśniarza, był to „czas innego, nowego dnia”, słonecznego i po wiosennemu rozkosznego, pełnego nowych zachwytów i nowych wyzwań: zarówno tych fizycznych jak i umysłowych.

 

Więcej…

15 kwietnia 2020r. zmarł członek naszej Rady Honorowej pan Jan Zinkiewic

15 kwietnia 2020r. zmarł członek naszej Rady Honorowej pan Jan Zinkiewicz, profesor, doktor nauk prawnych, pułkownik milicji. W swoim czasie pan Zinkiewicz  jednocześnie pełnił obowiązki przewodniczącego "Więzi" oraz przewodniczącego Związku Polaków Kazachstanu. To był człowiek, który wiele zrobił dla Polonii Kazachstanu. Pan Zinkiewicz przez wiele lat wykładał kryminologię, kryminalistykę i profesjogram na Uniwersytecie Dinmukhameda Kunajewa. Pan Profesor Zinkewicz został został odznaczony medalem Ibraja Altynsarina za rozwój systemu edukacji Republiki Kazachstanu oraz medalem za rozwój krajowej nauki. Czujemy smutek razem z rodziną i przyjaciółmi pana Jana Zinkiewicza.

 

✉ AKTUALNOŚCI CENTRUM

  PS Wi?? na Facebook Wi?? na Instagramm